معرفی گیاهان علوفه ای مرتعی مقاوم به خشکی و راهنمای کشت آنها در دیم زارهای کم بازده مناطق نیمهاستپی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
مرتع
نویسنده : دکتر جابر شریفی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,841
تعداد دریافت فایل: 1,042