تعیین مکانهای مناسب استقرار قفس پرورش ماهی در حوزه جنوبی دریای خزربا توجه به تاریخچه کیفیت آب

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 435
تعداد دریافت فایل: 177