مولد سازی شاه میگوی آب شیرین) Crayfish ( در محیط استخری

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شاه میگوی آب شیرین
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 6
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 426
تعداد دریافت فایل: 192