روشهای احیاء آبخیز با پوشش گیاهی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
آبخیزداری
تاریخ انتشار: 1386

کشور پهناور ایران را می توان در قالب 6 حوضه اصلی آبخیز تقسیم ه عبارتند از :حوضه های دریای خزر ،خلیج فارس ،دریاچه ارومیه ،فلات مرکزی ،آبخیز شرقی و آبخیز صحرای قره قوم .بررسی ها موید این واقعیت هستند که منابع طبیعی در اغلب این حوضه ها دستخوش آسیب ،تضعیف و تخریب می باشند این واقعیت لزوم اصلاح و احیاء پوشش گیاهی را هرچه بیشتر نمایان می کند .در این کتاب با توجه به این موضوع سعی شده که در قالب 3بخش کلی این هدف دنبال می شود .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 251
تعداد دریافت فایل: 299