جمع‌آوری آب باران

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
آبخیزداری
تاریخ انتشار: 1385

این کتاب روش های علمی کاربردی جمع آوری آب باران ،ذخیره و بهره برداری از آن ها را به منظور توسعه سطح زیر کشت آبی و نیمه آبی د رمناطق خشک و نیمه خشک کشور که میانگین بارندگی سالانه آن ها حدود 200میلیمتر و بیشتر باشد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد .از آنجایی که وسعت اراضی با مشخصات فوق د رسطح کشور به میلیون ها هکتار می رسد ،معرفی و کاربرد این روش ها می تواند ضمن تحقق هدف اصلی که تهیه کتابی منطبق با سرفصل های درس جمع آوری آب باران برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته های منابع طبیعی (جنگل ،مرتع ،آبخیز داری و بهره برداری از مناطق خشک و نیمه خشک )بوده است .به ایجاد اشتغال ،افزایش بهره وری از عرصه های آبخیزکشور ،کنترل فرسایش آبی و سیلاب نیز کمک نماید
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 584
تعداد دریافت فایل: 1,222