مرتع و مرتعداری در مناطق خشک و بیابانی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
شابک: 978-9649577715
تاریخ انتشار: 1389

مراتع ،وضعیت مرتع و روش های تعیین آن ،گرایش وضعیت مرتع و روش های ارزیابی آن ،ظرفیت مرتع و روش های تعیینی آن ،مقدار بهره برداری از مراتع یا تجزیه و تحلیل شدت چرا ،علل تضعیف و تخریب مراتع ،اصلاح مراتع دراقالیم خشک و نمیه خشک ،آشتایی با گونه های مهم دارویی ،سمیو صنعتی مراتع
مرتع و مرتعداری دو واژه قدیمی است که بر وجود عرصه های طبیعی پوشیده از گیاهان خودرو و چگونگی اداره و بهره برداری آن اشاره دارد .مرتعداری علمی و نوین از اوایل قرن بیستم آغاز شد و آثارعلمی آن از سا ل های1340 به بعد در کشورما کاربرد یافته است .تحقیقات مرتع و مرتعداری درایران نو پا است و بیش از چند سال ازعمرآن نمی گذرد
تاثیر سوء انسان در رستنی های طبیعی بر کسی پوشیده نیست از طر ف دیگر انسان می تواند در بهبود وضعیت گیاهان تاثیر قابل توجهی داشته باشد هدف از تالیف این کتاب شناساندن راههای حفظ مراتع توسط انسان می باشد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 453
تعداد دریافت فایل: 5,929