کرم سبز برگخوار برنج و کنترل آن

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 243
تعداد دریافت فایل: 215