کاربرد 1-متیل سیکلو پروپن در افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب در سردخانه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : فروغ شواخی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 227
تعداد دریافت فایل: 151