شناخت و کاربرد ماشین های کشت مستقیم ( بی خاک ورزی) کشاورزی حفاظتی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
تاریخ انتشار: 1397

این نوشته تلاشی برای آشنایی بیشتر بهره برداران کشاورزی با شناخت، تنظیمات و کاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی و هم چنین آشنایی با مفاهیم اساسی و بنیادی خاک ورزی حفاظتی است که با ایجاد انقلاب در خاک ورزی مرسوم، سیستم های خاک ورزی جدید را پدیدآورد. انتظار می رود بهره برداران گرامی پس از آشنایی با ماشین های کشت مستقیم ( بی خاک ورزی ) کشاورزی حفاظتی در زمینه های انتخاب انواع ماشین های کاشت کشاورزی حفاظتی ، مدیریت بقایای گیاهی و کنترل فرسایش و فشردگی خاک تجربه بهتری کسب کنند و دید مناسبی به دست آورند.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 511
تعداد دریافت فایل: 517