اپلیکیشن برنامه ریزی آبیاری در مزارع و باغات تجهیز شده به کنتور هوشمند

موضوعات :
روش های آبیاری
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 83
تعداد دریافت فایل: 61