نماتد مولد زخم ریشه‌ی چای و مدیریت مبارزه با آن

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
چای
نویسنده : دکتر علی سراجی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 23