بیماری برونشیت(IBV)

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

برونشیت بیماری عفونی شدید و بسیار واگیر در طیور است. در این بروشور ضمن معرفی بیماری، به میزبان‌های آن، راه‌های انتقال و ناقلین، نشانه‌های بیماری و کالبدگشایی، و تشخیص و کنترل برونشیت پرداخته شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 42
تعداد دریافت فایل: 57