مدیریت غیرشیمیایی بیماری پیچیدگی زرد برگ گوجه‌فرنگی (TYLCD) در جنوب استان کرمان

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 96
تعداد دریافت فایل: 58