بیماری شانکرباکتریایی کیوی در گیلان (تشخیص و مدیریت بیماری)

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کیوی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 59