استخراج و خالص سازی رنگدانه فیکوسیانین از ریزجلبک اسپیرولینا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
رنگدانه، فیکوسیانین، ریزجلبک،
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 84
تعداد دریافت فایل: 131