کشت تحقیقی ترویجی جمعیت‌های متحمل به سفیدک سطحی در گونه زراعی اسپرس Onobrychis sativa در 5 منطقه کشور

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 19
تعداد دریافت فایل: 8