استفاده از کمباین قوزه چین در برداشت ماشینی پنبه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : دکتر مجید روزبه
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 18
تعداد دریافت فایل: 13