تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

بخش کشاورزی از بخشهای مهم اقتصادی است که میتوانـد نقش اساسی و کلیدی در رشد اقتصادی، توسعة پایدار، امنیت غذایی وتامین عدالت اجتماعی ایفاء نماید.

در ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسماً وظیفه تولید دانش، به ویژه دانشهای کاربردی را به عهده دارد. نتایج و یافتههای تحقیقاتی استانی وملی در قالب گزارشات نهـایی و مقـالات علمـی و یا علمی-ترویجی در مجـلات معتبر داخلی و خارجی، کتاب، نشریه، پوستر، فیلم و سی- دی منتـشر و یا در مجامع علمی ارائه میشود. دانش تولیدی باید مسیراشـتراک گذاری (تسهیم) بـرای همـه کـاربران را طی کند. این امر از طرق مختلف نظیر برگـزاری کلاسها، کارگاههای آموزشی، نمایشگاههای تخصصی و برنامههـای رادیویی و تلویزیونی و استفاده از انواع رسانهها، سایتهای الگویی و کانونهای یادگیری مبتنی بر روشهای ترویجی تحقق مییابد. در فراینـد مـدیریت دانش در بخش کشاورزی انتقال دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است و تا به حال مسیر خود را بخوبی طی نکرده است.

نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی‌ مشتمل بر مراکز ومجموعه‌های‌ تولید، فرآیند (پردازش‌)، انتقال‌ و کاربرد اطلاعات‌ و دانش‌ کشاورزی‌ است. این مجموعهها تولیدکنندگان‌ ، پردازش‌گران ‌و انتقال‌دهندگان‌  و  کاربران‌ اطلاعات‌ ‌ در جهت‌ افزایش‌ محتوای‌ دانش‌ بخش‌ کشاورزی‌ و در نهایت‌ توسعه‌ کشاورزی‌ با یکدیگر درتعامل‌ و ارتباط هستند

موضوع مدیریت دانش، با ابلاغ طرح نظامنوین ترویج  از طرف وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان یکی از ابعاد و ارکان اصلی این نظام در اولویت اجرا قرار گرفت. در شروع نگاهی به تعریف مدیریت دانش چشم‌انداز نهایی این بخش از طرح به خوبی روشن می‌شود. مدیریت دانش عبارت است از رویکرد یکپارچه خلق، سازماندهی، تسهیم و بکارگیری دانش به گونه ای که منجر به یادگیری، ارزش آفرینی، افزایش بهره وری ونوآوری می‌شود. مدیریت دانش برنامه‌ای راهبردی است که جهت توانمندسازی افراد، تیم‌ها وسازما‌ن‌ها بکارگرفته می‌شود. حال با این باور که یکی از بازیگران اصلی برنامه مدیریت دانش مروج است که به عنوان پل ارتباطی بین محقق و بهره‌بردار عمل می‌کند، و نتایج و یافته‌های تحقیق را بـا زبـان ساده و معمولاً به صورت مستقیم و چهره به چهره به کشاورز و بهـره‌بردار انتقال می‌دهد و متقابلاً مسائل و مشکلات کشاورز و بهـره‌بـردار را  جمع‌آوری و جمع‌بندی کرده و بـه محقـق انتقـال مـی‌دهـد تقویت  توانمندی مروج مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

حال با توجه به پتانسیل غیرقابل انکار محققان و اعضای هیئت علمی فعال در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جای‌جای کشور و به منظور استقرار یک ساختار دانش‌بنیان و تقویت همکاری بین کشاورزان، مروجان و محققان بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود  امری اجتناب ناپذیر است .امروزه با توجه به گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه‌های هوشمند به منظور تسریع در روند تولید و انتشار آثار علمی و افزایش کارایی بخش انتشارات به یکی از مهمترین اولویت‌ها تبدیل شده است. به دلیل نقش محوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه فناوری‌های جدید شایسته است سامانه‌های مورد نیاز نیز طراحی و پیاده‌سازی شده و مورد استفاده دیگر مراکز قرار گیرد تا از این طریق اهداف کلیدی زیر تحقق یابند:

1-تحکیم‌ و توسعه‌ روابط درونی‌ اجزای‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ و افزایش‌ کیفیت‌ تولید دانش‌ و اطلاعات‌

2- زمینه‌سازی‌ برای‌ مدیریت‌ دانش‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و توسعه‌ روستایی‌

3- رسانش‌ مطلوب‌ وبه‌ هنگام‌ اطلاعات‌ به‌ واحدهای‌ تولیدی‌ وبهره‌برداران‌ به‌منظور ایجاد امکان‌ برنامه‌ریزی‌ مطلوب‌ تولید وانعکاس‌ مشکلات‌ وپرسش‌های‌ بهره‌برداران‌ به‌ دیگراجزاء(تعامل‌دوسویه‌ فراگیر در بخش‌)

 4- بهبود کیفیت‌ فعالیت‌های‌ پژوهشی‌ از طریق‌ ارتباط با کارکنان‌ میدانی‌ و کشاورزان‌

در این راستا راه‌اندازی کتابخانه همراه کشاورز-مروج در دستور کار برنامه‌های جدید معاونت ترویج قرار گرفت تا بدین شیوه کشاورزان و مروجان از جدیدترین یافته‌های علمی بخش کشاورزی آگاه شوند و به ساده‌ترین و سریع‌ترین شیوه امکان بهره‌برداری از دانش روز کشاورزی را داشته باشند و نتایج حاصل از تحقیقات صدها محقق کشور را به راحتی بکار بندند. امروز کشاورزان و مروجان و همه علاقمندان بخش کشاورزی به تمامی دانش تولیدی دسترسی دارند و مسیر ارتباطی بین کشاورزان و محققان به کوتاه‌ترین حد ممکن رسیده است.