نکات فنی به کارگیری سیستم آبیاری قطرهای نواری مزارع سیر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 34
تعداد دریافت فایل: 20